Buddhism eBooks Library free

Ajahn Chah The Library eBook Buddhism in Thai Language

Ajahn Chah
โพธิญาณ

ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร
นำธรรมะมาฝาก
ธรรมะกับธรรมชาติ
สองหน้าของสัจจธรรม
การฝึกใจ
อยู่กับงูเห่า
อ่านใจธรรมชาติ
ปฏิบัติกันเถิด
นอกเหตุเหนือผล
เรื่องจิตนี้...
มรรคสามัคคี
ทางสายกลาง
เหนือเวทนา
ดวงตาเห็นธรรม
สมมุติ วิมุติ
นอกเหตุเหนือผล
สัมมาทิฐิ -- ที่เยือกเย็น
ปัจฉิมกถา
อาหารใจ
นักบวช -- นักรบ
ธรรมในวินัย
ข้อวัตร -- ทรงไว้
สัมมาปฏิปทา -- ปฏิบัติสม่ำเสมอ
สัมมาสมาธิ -- ปล่อยอยู่ในการกระทำ
ความรัก -- เพียรละ
ความกลัว -- ต่อสู้
สัมผัส -- บ่อให้เกิดปัญญา
"ไม่แน่" -- เครื่องวัดของพระอริยเจ้า
วิมุตติ
น้ำไหลนิ่ง
ทำใจให้เป็นบุญ
อยู่เพื่ออะไร
บ้านที่แท้จริง
ทางพ้นทุกข์
รู้แจ้งโลก
น้ำไหลนิ่ง
สู่อสังขตะ
กุญแจภาวนา
กุญแจภาวนา
โอวาทบางตอน
ประมวลคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
การเข้าสู่หลักธรรม
เสียสละเพื่อธรรม
กว่าจะเป็นสมณะ
วิมุตติ
เครื่องอยู่ของบรรพชิต
ธุดงค์ ทุกข์ดง
ธรรมะที่หยั่งรู้ยาก
ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียว
เห็นตามเป็นจริง
ทำให้มันจบ
โพธิญาณเถโรวาท
เข้าวัดทำไม? เพื่ออะไร?
การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
ความสงบอยู่ที่ความเห็นชอบ
เห็นธรรมดับทุกข์
ปกิณณกะธรรม
ธรรมะมีอันเดียว
ความยึดมั่นถือมั่น
ทางให้เกิดปัญญา
ที่พึ่งอันประเสริฐสุด
ปุจฉา วิสัชนา
ไม่แน่
ตอบปัญหาคนไทย ในอเมริกา รัฐวอชิงตัน
หลวงพ่อชา ตอบปัญหาผู้มาซักถาม
ตอบปัญหาคณะคนโพ้นโลก
สนทนาธรรมกับอุบาสก
สนทนากับคุณหมอ
เล่มเล็ก
ตามดูจิต
การปล่อยวาง
สติ สมาธิ ปัญญา
สติ สมาธิ ปัญญา
ภาวนาพุทโธ น้ำตาไม่ไหล
บุญข้าวสลาก
ที่พึ่งอันสูงสุด
ที่พึ่งอันสูงสุด
เรื่องของเปรต
พระธรรมเทศนา
สัจจธรรมความจริง
รู้เพื่อละ
ฟังธรรมเพื่ออะไร
ฟังธรรมตามกาล
บ้านที่แท้จริง
บ้านที่แท้จริง
ผู้ตามรักษา
หลงสังขารเป็นทุกข์
ปกิณกะ
อย่าหลงอารมณ์
ความหลุดพ้น
การทำจิตให้สงบ
การสอนธรรมะของครูบาอาจารย์
สงบเพราะคิดถูก
ความสงบ
โลกะวิทู
ประวัติย่อพระอาจารย์เปลี่ยน
อริยทรัพย์ ๗ อย่าง
การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ญาติโยมควรปฏิบัติ
มรณานุสติ
จิตตภาวนา

Buddhadasa Bhikkhu
ตามรอยพระอรหันต์
หมวด -ชุดพุทธทาสธรรม
การศาสนา 1
การศาสนา 2
ฟ้าสางทางคณะสงฆ์
ศาสนากับสังคม
ปัญหาของมนุษย์
การศึกษากับศิลธรรม
เยาวชนกับทางรอดของสังคม
คู่มือพุทธบริษัท
ความมั่นคงของสังคมโลก
เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา
ความสุข
ความทุกข์
ความตาย
หมวด -ชุดธรรมโฆษณ์
พุทธประวัติ จาก พระโอษฐ์ - 5MB
อริยสัจจากพระโอษฐ์ - 10 MB
ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ - 9MB
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ - 20MB
พุทธจริยา - 12MB
12ก อิทัปปัจจยตา - 13MB
12ข ไกวัลยธรรม - 13MB
โอสาเรตัพพธรรม - 9MB
ปฏิปทาปริทรรศน์ - 12MB
ปรมัถสภาวธรรม - 12MB
สมถวิปัสสนายุคปรมาณู - 10MB
กกาของการศึกษาพุทธศาสนา - 16MB
ธรรมะกับสัญชาตญาณ - 11MB
ฆราวาสธรรม - 8MB
พุทธิกจริยธรรม - 8MB
การกลับมาแห่งศีลธรรม - 13MB
อริยศีลธรรม - 10MB
เยาวชนกับศีลธรรม - 13MB
อานาปานสติ
ความกลัว
หลักอนัตตากับการอบรมประชาชน
Maha Boowa
2550
พระอรหันต์ไม่ใช่หัวตอ
ต่อหน้าเช่นไร ลับหลังเช่นเดียวกัน
มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไว้บ้าง
การถือทิฐิมานะไม่ใช่ของดี
อำนาจขนาดไหนไม่เหนือความถูกต้อง
ความสวยงามของพระ
ตัวสกปรกที่สุดคือกิเลสในหัวใจ
อย่าได้ลืมบุญลืมคุณหลวงพ่อสังวาลย์
ธรรมสร้างตัวด้วยสติ
ท้อใจที่จะสั่งสอนโลก
สำเร็จมรรคสำเร็จผลในขณะฟังธรรม
เราเห็นแก่คนทั้งประเทศมีคุณค่าเท่ากัน
ศาสนาอริยสัจ
วัดป่าบ้านตาดไม่เคยลดหย่อนเรื่องภาวนาของพระ
จิตเบิกด้วยธรรม
จิตนี้ต้องไปหาที่อย
สายบุญสายกรรมมีอยู่
อะไรก็ตามต้องมีเหตุผล
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้คือธรรมอันเอก
เราไม่ได้ไปแบบโลก
สงเคราะห์มากน้อยตามเหตุผลที่ควร
ความเคยชินของธรรมในใจพาให้เป็นไป
ท่านชิตไปทำประโยชน์ให้โลก
ความฝืนธรรมนั้นแหละคือกิเลส
จิตใจอย่าให้แห้งผาก
สิ่งที่เหนืออยู่แล้วคือธรรม
คานอวิชชาหัก
เอาธรรมเป็นที่ยุติ
เมื่อจิตกับธรรมสัมพันธ์กัน
เอาอัฐิธาตุมาให้ดู
เทิดทูนท่านสุดหัวใจ

พระสารีบุตรเป็นพระกตัญญู
นำความพอแล้วแห่งธรรมมาสอนโลก
ระลึกถึงบุญถึงคุณไม่ลืม
ผู้เหนือเรายังมี
เห็นผลมาแล้วจึงมาสอน
พากันเก็บความรู้สึก
ไม่ได้อยู่ตามอัธยาศัย
ถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่ถามกัน
นิสัยของผู้ปฏิบัติธรรม
กองไฟเผาหัวใจโลก
ต้องให้ได้พระนิพพาน
พูดเพื่อการฝึกหัด
ท่านอาจารย์หลุย
พุทโธอย่าปล่อยวาง
วันอุทิศส่วนกุศล
แผ่ส่วนกุศลถึงสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ
ภูมิเราภูมิหนู
จิตดวงนี้มีสายทางมา
เสียงความจริงคือเสียงธรรม
ตั้งสติฟัดกับกิเลส
พิจารณาเอานะที่นำมาพูดนี้
ฉุดลากโลกเข้าสู่ธรรม
ความเอาใจใส่ในครูบาอาจารย์
มันอยู่แบบอิสระพระเหล่านี้น่ะ
เทวดากับพระคุยกัน
ใช้ความคิดบ้างซิ
สระอมตธรรม
แขนซ้ายของเรา
หนเดียวเท่านั้นไม่เป็นอีก
ไม่เคารพศาสดาแล้วจะเคารพใคร
อุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่อง
รู้แท้สอนไม่ผิดไม่พลาด
อยากให้มีคนมาพูดเรื่องภาวนาให้ฟัง
เรียนสรีรศาสตร์จบ
อย่าเข้าใจว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไป
วัดสถานที่เคารพบูชา
ฝันเป็นมงคล
ท้าวสักกเทวราชมาขอ
เห็นวัตถุดีกว่านามธรรม
ธรรมจูงจมูกทำไมไม่เห็น
ฝึกเป็นนักรบ
ตายแบบสิ้นกิเลส
ไปไหนมาไหนลำบากลำบน

2551
เพราะเมตตาสงสาร
ท่านผู้สิ้นกิเลสละทั้งบาปทั้งบุญ
พุทธศาสนาสอนถึงนิพพาน
ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจ
ตรากรรมของสัตว์
กิเลสเท่านั้นสร้างอารมณ์
เครื่องยืนยันให้ความเพียรรุนแรง

2552
เวลานี้โลกกำลังกิเลสหนา
รับศีลรับธรรมแล้วให้หากินร่ำรวย
เป็นพลังจิตของท่าน
คิดถึงบุญคุณของหนองผือ
ศรัทธาในหัวใจเจ้าของเต็มด้วยเมตตา
เราทำเผื่อพระกรรมฐาน
มีแต่สงเคราะห์โลก
ทุกอย่างค่อยปล่อยไป
ธรรมธาตุคือจิตว่างงาน

ชวนม่วนชื่น
โหลหนึ่ง ก็ถึง
หมากเงาะก็ได้ เซาซะก็ดี
สวดมนต์ภาวนา ทำวัตรสวดมนต์แปล
อาณาจักรแห่งปัญญา
Why ไหว้ ?
ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ
ปัจจุบันสดใส
หนี้ศักดิ์สิทธิ์ - 5MB
สบาย สบาย สไตล์พุทธ
อ่านเกิดมาทำไม
อ่านเข้าวัดทำไม
อ่านหลับตาทำไม
อ่านทุกข์ทำไม
อ่านตายก่อนตายทำไม
งานกินเกลือ

0 comments: